תקנון האתר והסרת אחריות | מומחים בנדל"ן - באר שבע והדרום | Dirot7wix@gmail.com  

1/1

תקנון האתר והסרת אחריות

אתר Dirot7.co.il מופעל ומנוהל על ידי Dirot7. תקנון זה כוחו יפה לכל שימוש הנעשה באתר, באופן ישיר או עקיף.

 

השימוש בלוח מהווה הסכמה לתנאי השימוש בלוח ע"י המשתמש.

אם אינך מסכים לתנאי הלוח, אינך רשאי לעשות בו כל שימוש. ל-Dirot7  הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. ​

לשון התקנון בזכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים.

 

משתמשים המעלים תכנים ללוח מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם Dirot7 לרכוש\ לשכור את הנכסים המוצעים בלוח. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בלוח יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. Dirot7 שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או קישורים לאתרים שפורסמו ע"י המשתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, וללא צורך לנמק את הסיבה להסרה ו/או לשינוי . תיאור ופרטי הנכסים המפורטים בלוח ותמונות הנכסים בלוח הינן באחריות מפרסמי המודעות בלבד, אין שום זכויות או אחריות על תמונות אלו ואמינותן. 

הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שהחברה תשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או בשימוש באחד משירותי האתר על מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי תוכן ופרסומת של מפרסמים תוך אפשרות מצידך לבטל את קבלת הדיוור בכל עת.

 

את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך באמצעות :

(א) משלוח לכתובת המגורים שלך.

(ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת.

(ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS).

(ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

חל איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים ו/או קישורים המכילים אחד או יותר מהבאים:

* כל חומר העלול לגרום נזק למחשב או ציוד קצה של צד ג'.

* כל חומר העלול להפר או לפגוע בזכויות קנייניות של צד ג'.                                       * כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הצבור, ו/או בעל אופי טורדני, משמיץ, מעליב או עוין. 

* כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית, ו/או מהווה הפרה אחר  של החוק הישראלי,

  לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .   

* כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.

* כל תוכן בעל אופי מיני או פורנוגרפי, מכל סוג.

* כל חומר המהווה לשון הרע או פגיעה בפרטיות כהגדרתם בחוק הישראלי.

* כל חומר הנוגע ו/או חושף קטינים.

* כל חומר המשמיץ ו/או פוגע בשם הטוב של Dirot7.

* כל מעלה חומר כלשהו ללוח מצהיר כי הוא הבעלים של זכויות היוצרים בחומר המועלה ללוח.

השימוש בתכנים ובמידע בלוח.

השימוש בתכנים המתפרסמים באחריות המשתמש בלבד.

על המשתמש לברר בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את אמיתות התוכן המפורסם.

אין Dirot7 אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות, לתכנים, או לקישורים המלווים אותן.

אין Dirot7 אחראית לכל נזק שייגרם לגולש כתוצאה מצפייה במודעות או יצירת קשר כלשהו עם צד שלישי בלוח. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך ש-Dirot7 תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה Dirot7 רשאית:

א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לDirot7 מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.

ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים לצרכי Dirot7. המשתמש נותן בזאת לDirot7 את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לDirot7, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. ידוע למשתמש כי Dirot77 אינה אחראית לתוכן המודעות ולתכנים המתפרסמים בלוח, 

וכל נזק שייגרם למשתמש בלוח, הן ישיר והן עקיף, אינו באחריותה של Dirot7. אין להעתיק, לפרסם, למכור או להפיץ את התכנים או חלק מהם, המופיעים בלוח זה.

 

 Dirot7  אינה אחראי לתכנים המפורסמים בלוח ובקישורים הקיימים בלוח והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (link) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל. הלוח או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף ,תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות הלוח, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .רישומי המחשב של הלוח בדבר הפעולות המתבצעות דרך הלוח יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

משתמש שעשה  שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה Dirot7 רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

הגבלת אחריות ניתוק או הפסקה של השירותים

תקלות עלולות להתרחש, ולכן ייתכן שלא ניתן יהיה לצפות בתכני הלוח בחלק מהזמן. 

Dirot7 אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי Dirot7 או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל לבנת פתרונות מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

Dirot7 רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות בלוח.  למרות שDirot7 עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, אובדן מידע, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

בכל מקרה Dirot7 אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בDirot7 ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות Dirot7, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.

קנין רוחני:

© כל הזכויות על העיצוב, התכנים, התוכנות והיישומים בלוח, שייכות לDirot7 למעט תוכן המודעות עצמן. אין להעתיק,לשנות, לשדר, להעביר  לפרסם, למכור או להפיץ את התכנים או חלק מהם או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אלא בהיתר מראש ובכתב מאת Dirot7. "יריד הדירות של הסטודנטים" הינו קניין רוחני של Dirot7. חל איסור חמור, על פי חוק,  להעתיק את השם או את הרעיון על ידי גורם אחר. המפר ייענש על פי חוק.אבטחת מידע ופרטיות הגולשים.                                             מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), וDirot7 אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.  הלוח נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע הנמצא ברשותו לרבות שימוש בטכנולוגיית  SSL להעברת נתוני כרטיס האשראי בצורה מוצפנת.  הלוח לא יהיה אחראי במקרים שאינם בשליטתו ואו הנובעים מכוח עליון  לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף  או ישיר שייגרם, ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מתווכים:

Dirot7 מעניקה שירותים לחברות תיווך אשר רשאים לפרסם מודעות בלוח.

יובהר בזאת כי Dirot7 אינה צד לשום עסקה שתבוצע בין המשתמש למתווך בעקבות פרסום בDirot7. על הצדדים האחרים  -  המתווך והמשתמש בלבד, לבדוק על אחריותן הבלעדית כל עסקה שתבוצע בעקבות הפרסום ואין Dirot7 צד לעסקה בשום אופן או דרך. כמו כן, המשתמש מודע לכך כי מידע אותו העביר לDirot7, גולל פרטיו ופרטי הנכס אותו הוא מחפש או השירות אותו הוא מעוניין לקבל יכול ויועברו לצד שלישי כחלק משיתוף הפעולה בין Dirot7 לגורמים נוספים.

 

תקנון הלוח על כל סעיפיו חל במלואו על המתווכים המקבלים שירות מDirot7. בנוסף:

 

*הכנסת מודעות לחברות תיווך הינו בתשלום בלבד.

*Dirot7 רשאית בכל עת לשנות את המסלולים והמחירים.

 

*חל איסור על פרסום מודעות כפולות עבור נכס יחיד.

 

*Dirot7 רשאית לבטל מודעות כפולות בלוח.

* תוכן המודעה תכלול את פרטי נכס יחיד בלבד. 

* הנהלת הלוח שומרת לעצמה הזכות לבטל מודעות שתוכנם יכלול פרסום עצמי.

אבטחת וגישת מידע:

למתווך האפשרות להזין מידע חסוי באתר אשר יהיה חשוף אך ורק לו ותחת הגנת סיסמה.

Dirot7 דואגת לשמירת חיסיון המידע כך שיהיה זמין עבור בעל המידע בלבד . על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, Dirot7 אינה יכולה להתחייב בפני המתווכים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים בלוח.

גיבוי מידע:

על המתווך לגבות את המידע הפרטי המפורסם על ידו באמצעות לחצן "גיבוי" בלוח הפרטי שלו.

מומלץ לגבות את המידע באופן יומי ולאחר כל שינוי משמעותי במידע הקיים בלוח.

אין Dirot7 אחראית לאובדן מידע, מחיקתו, אי-יכולת גישה לנתונים, עקב תקלות בלוח, או כל דבר אשר ימנע מהמתווך גישה למידע בלוח.